drugie stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki medyczne

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ogłasza konkurs na drugie stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy
w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Wydziału Nauk Medycznych
w Katowicach

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.07.2022 r.
LINK DO STRONY: http://www.sum.edu.pl

do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.).

Wymagania kwalifikacyjne:

1. stopień naukowy doktora nauk biologicznych,
2. co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z genetyki klinicznej, zarówno w języku polskim jak i angielskim,
3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
4. doświadczenie w pracy w laboratorium kultur in vitro,
5. doświadczenie w prowadzeniu hodowli indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych,
6. znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (elektroforeza w żelu agarozowym i poliakrylamidowym, Western Blot, analiza cytotoksyczności, RT-PCR, transfekcja komórek eukariotycznych, klonowanie),
7. znajomość oprogramowania wykorzystywanego do przygotowania rekonstrukcji trójwymiarowych i analiz wyników z różnych typów mikroskopii tj. ImageJ, Microscopy Image Browser,
8. autor lub współautor co najmniej 3 publikacji naukowych, za które uzyskano sumarycznie co najmniej 200 pkt ministerialnych, zgodnie z rokiem ich wydania,
9. w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty:

1. pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do Rektora,
2. podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. plan rozwoju naukowego,
4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
6. inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).
Wymagane oświadczenia:
1. oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
2. oświadczenie stwierdzające, że w przypadku wygrania konkursu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
3. oświadczenie o:
a) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją:
„Konkurs na stanowisko asystenta badawczo – dydaktycznego w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Biologii Molekularnej i Genetyki Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach ”

osobiście lub drogą pocztową
do dnia 13.07.2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów)
w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 15, pok. 11, parter
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
tel. kontaktowe: 32 20-83-523, 32 20 83 631.
Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl (podpisany dokument to plik PDF pobrany ze strony po wykonaniu podpisu https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany )

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego
do 2 m-cy od dnia ogłoszenia konkursu

Uczelnia skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.
Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sum.edu.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w terminie 30 dni po jego zakończeniu (zgodnie z art. 119 pkt 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@sum.edu.pl