lektor

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Typ zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko lektora w grupie pracowników dydaktycznych

Miejsce pracy: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Adres miejsca pracy: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Nr ref: 23/2021/NA/SPNJO

Słowa kluczowe: język hiszpański, praktyczna nauka języków, glottodydaktyka

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).
 
GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych z języka hiszpańskiego na studiach I i II stopnia,
 • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godz.,
 • udział w pracach organizacyjnych na rzecz SPNJO i Uniwersytetu Śląskiego zgodnie z regulaminami UŚ.

 
WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 1. tytuł zawodowy magistra filologii hiszpańskiej,
 2. udokumentowane przygotowanie pedagogiczne,
 3. udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z języka hiszpańskiego,
 4. znajomość języka polskiego na poziomie in. B1 (dotyczy cudzoziemców),
 5. udokumentowane formy doskonalenia zawodowego w zakresie glottodydaktyki,
 6. gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. umiejętność wykorzystywanie narzędzi MS Office (w szczególności Word, Excel, PowerPoint, Teams), platrorm elearningowych (w szczególności Moodle), aplikacji cyfrowych w pracy dydaktycznej,
 2. przedstawienie min. 2 listów referencyjnych,
 3. gotowość do mobilności dydaktycznej,
 4. gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,
 5. samodzielność, dobra organizacja pracy własnej,
 6. proaktywność, inicjatywa.

 
OFERUJEMY:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas określony (2 lata), w wymiarze 1 etetu,
 • zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy,
 • roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości 540 godz.,
 • zadaniowy czas pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci,
 • możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i  ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci,
 • możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym,
 • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego),
 • dwa listy rekomendacyjne,
 • inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

HARMONOGRAM KONKURSU:

termin składania ofert upływa z dniem: 15 czerwca 2021r.  (godz. 23.59)
rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 lipca 2021 r.

ZGŁOSZENIA:

Przesłanie aplikacji w odpowiedzi na niniejsze zgłoszenie oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, której treść jest dostępna w formularzu aplikacyjnym.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza, klikając przycisk „Aplikuj”.

Aplikacje, które wpłyną po terminie, aplikacje niekompletne oraz złożone w innym trybie niż wskazany w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Informujemy, że Uniwersytet zastrzega sobie możliwość pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

WAŻNE INFORMACJE:

Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym jest dopełnienie obowiązków wynikających z art. 265 ust. 4, 5, 13 ustawy  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.).

W przypadku kandydatów obcokrajowców, których dyplomy o nadaniu tytułu zawodowego/stopnia naukowego/tytułu naukowego, zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wymagają nostryfikacji, zatrudnienie jest możliwe dopiero po dopełnieniu procedury nostryfikacji dyplomu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dhr@us.edu.pl