Adiunkt w Katedrze Psychologii

Katedra Psychologii
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach jest uczelnią akademicką działającą na terenie Śląska. Prowadząc działalność akademicką w wymiarze europejskim, łączymy 30-letnią tradycję z podejmowaniem zadań teraźniejszości oraz wyzwań przyszłości. Kształcimy w ramach studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, podyplomowych oraz kursów i szkoleń. Działalność edukacyjną prowadzimy na terenie Katowic, Żor, Warszawy i Wiednia.  

Aktualnie poszukujemy pracownika na stanowisko:  Adiunkt  w Katedrze Psychologii GWSH
   
Wymagania: 
– dyplom ukończenia studiów psychologicznych, 
– stopień naukowy doktora nauk humanistycznych lub społecznych w dyscyplinie psychologii, 
– dorobek naukowy i doświadczenie praktyczne, 
– doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami będzie dodatkowym atutem 
  
Zadania: 
– prowadzenie zajęć dla studentów Uczelni, 
– udział w projektach naukowych, 
– realizacja bieżących zadań badawczo- dydaktycznych, w tym pensum dydaktycznego w wymiarze 240 godzin/ rok 
– współpraca z instytucjami 
 
Oferujemy: 
– stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,  
– możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego, 
– możliwość korzystania na preferencyjnych warunkach z oferty rozwojowej Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.
 
Aby Państwa aplikacja mogła zostać rozważona, prosimy o zamieszczenie poniższego oświadczenia: 
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym, przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu”. 
i/lub 
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV i/lub liście motywacyjnym w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego z siedzibą przy ul. Harcerzy Września 1939r. nr 3 w Katowicach” 
_______________________________________________________________________________
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 dalej: RODO) informujemy, iż:  
  
1. Administrator danych osobowych:  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa  z siedzibą w Katowicach (skrót: GWSH), ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, wpisana do Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 36, NIP: 953-00-07-281; REGON: 272199522.  
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:   
  – pod adresem e-mail: iod@gwsh.pl;  
  – listownie na adres Uczelni: ul. Harcerzy Września nr 3, 40-659 Katowice z dopiskiem „IOD”.  

2. Cel przetwarzania i podstawa prawna:  
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji pracowników.  
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.  

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
    – podmioty uprawnione przepisami prawa; 
    – osoby zapewniające funkcjonowanie Uczelni, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym, chyba,  że wynika to z przepisów prawa.   

4. Okres:  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji pracowników lub do czasu cofnięcia zgody. 

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
Posiada Pani/Pan prawo do:  
dostępu do treści danych, sprostowania lub uzupełnienia danych, prawo sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, żądania zaprzestania przetwarzania – prawo to nie przysługuje, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji obowiązków wynikających  z przepisów prawa lub jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.  
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości “Aplikacja na stanowisko Adiunkt w Katedrze Psychologii w GWSH”. 
Skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.  

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@gwsh.pl