asystent

Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Politechnika Świętokrzyska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone art. 119 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z dnia 30-08-2018, poz. 1668 z późn. zmianami).

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

–          posiada ukończone studia stopnia pierwszego i drugiego na kierunku fizyka,

–          posiada ukończone studia wyższe magisterskie z fizyki z wynikiem co najmniej dobrym plus,

–          posiada zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej w obszarze fizyki, wykazuje się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy, umiejętnością współpracy w grupie oraz samokształcenia,

–          wykazuje się znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (studiowanie literatury oraz redagowanie artykułów naukowych),

–          wykazuje się biegłą znajomością języka polskiego.

Kandydat powinien być przygotowany do prowadzenia ćwiczeń audytoryjnych i laboratoryjnych w języku polskim z fizyki.

Powinien umieć korzystać z oprogramowania biurowego (w tym z arkuszy kalkulacyjnych) oraz posiadać podstawowe umiejętności programowania komputerów.

 

Wymagane dokumenty:

·         podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

·         życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego

·         odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych

·         odpis dyplomu doktorskiego (ewentualnie również habilitacyjnego)

·         oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Oferty należy składać na adres:

Politechnika Świętokrzyska
Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.kielce.pl.