Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stanowisko:

Asystent badawczo-dydaktyczny specjalizujący się w fizyce

 

Zatrudnienie:

na podstawie umowy o pracę na czas określony, w wymiarze pełnego etatu.

Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poszukuje pracownika  posiadającego tytuł magistra w zakresie fizyki lub fizyki technicznej posiadającego doświadczenie w zakresie fizyki atomowej, fizyki powierzchni , fizyki ciała stałego lub fizyki materiałów.  Preferowany jest udokumentowany dorobek naukowy w zakresie fizyki.

 Od kandydata oczekuje się prowadzenia pracy badawczej,  dotyczącej oddziaływania jonów z materią metodami  spektroskopii rentgenowskiej lub elektronowej lub  mikroskopii bliskich oddziaływań, prowadzących do przygotowania rozprawy doktorskiej, oraz zajęć dydaktycznych na kierunkach fizyki, informatyki i inżynierii danych.

Wymagane dokumenty:

Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora.
Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
Życiorys zawodowy.
Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra