2 stanowiska instruktorów

Uniwersyteckie Centrum Sportu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Konkurs na stanowiska dwóch instruktorów

w Uniwersyteckim Centrum Sportu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia  20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.)

Wymagania:

1.     uzyskany tytuł zawodowy magistra wychowania fizycznego, 

2.     uprawnienia instruktora narciarstwa zjazdowego,

3.     uprawnienia dające możliwość prowadzenia zajęć fitness,

4.     uprawnienia minimum żeglarza jachtowego,

5.     wysoka dyspozycyjność,

6.     zdolności organizacyjne,

7.     umiejętność pracy zespołowej.

 

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:

1.     podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora,

2.     kwestionariusz osobowy,

3.     życiorys zawodowy,

odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne.
 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 25.09.2021 r.

Miejsce składania dokumentów:

Sekretariat Uniwersyteckiego Centrum Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Uniwersytecka 21, pok.2.15, 25-406 Kielce.

Dodatkowe informacje: e-mail swf@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 68 15, 41 / 349 68 20

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.09.2021 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem komisji konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na swf@ujk.edu.pl