Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Budownictwa i Architektury
Politechnika Świętokrzyska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Słowa kluczowe: architektura i urbanistyka

Wymagane kwalifikacje:

 • posiadanie predyspozycji do pracy dydaktycznej i naukowej,
 • udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,
 • kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych oraz udokumentowane osiągnięcia naukowe w postaci publikacji naukowych,
 • doświadczenie zawodowe potwierdzone uprawnieniami w zakresie projektowania lub wykonawstwa,
 • znajomość oprogramowania: Autocad, Archicad, Photoshop,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej dobrym.

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo –  dydaktycznych będzie odpowiedzialna za prowadzenie zajęć dydaktycznych w zakresie projektowania architektoniczno – urbanistycznego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej,
 •  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich,
 • odpis dyplomu doktora w zakresie architektury,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Oferty należy kierować na adres:

Politechnika Świętokrzyska, Wydział Budownictwa i Architektury

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,  25-314 Kielce

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia kandydatów będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Komisja może przeprowadzić rozmowy z kandydatami. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów. Zastrzega się prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wbia@tu.kielce.pl