Profesor uczelni

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wymagania:

1.      Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości;

2.      Posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości, obejmujący monografie naukowe, rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach (zgodnie z wykazami opracowanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);

3.      Udział w grantach naukowych lub prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości

4.      Posiadanie kompetencji merytorycznych i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

 

 

Dokumenty:

1.      Podanie o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni.

2.      Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html..

3.      Kwestionariusz osobowy.

4.      Odpis dyplomu o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.

5.      Życiorys zawodowy.

6.      Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

7.      Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.

8.      Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy