Kierownik stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski Katedra i Klinika Okulistyki
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Miejsce: Wrocław
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  • nauki medyczne

Nasze wymagania

  • 1. posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, 2. legitymować się tytułem zawodowym lekarza 3. posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki – okulistyka 4. wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi. B. Zgodnie z § 9 ust. 4 - 6 Regulaminu postępowania konkursowego, do konkursu nie może przystąpić osoba, która: 1. nie spełnia warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), 2. z którą rektor szkoły wyższej, z powodu przyczyn stojących po stronie nauczyciela akademickiego, rozwiązał zatrudnienie w drodze ustawowego wypowiedzenia lub bez wypowiedzenia na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 3-4 art. 124 ust. 2, art. 125 i 126 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 123 ust. 1 i 2 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) lub stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub art. 124 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), 3. została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2017, poz. 2183) lub w art. 276 ust. 1 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668). W/w osoba może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Zakres obowiązków

  • n/d

Dokumenty wymagane do rekrutacji

  • 1. podanie, 2. oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”, 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu, 4. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej, 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, 6. odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy) 7. spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW, 8. informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, 9. proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs, 10. zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata, 11. deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 usta

Załączniki