Kierownik stanowisko badawczo-dydaktyczne

Wydział Lekarski II Katedra Ginekologii i Położnictwa
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Miejsce: Wrocław
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę, pełny etat
 • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
 • nauki medyczne

Nasze wymagania

 • 1. posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, 2. legitymować się tytułem zawodowym lekarza 3. posiadać specjalizację odpowiadającą profilowi działalności jednostki – ginekologia i położnictwo 4. wykazać się osiągnięciami zawodowymi w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.
 • Tytuł zawodowy – lekarz

Zakres obowiązków

 • n/d

Dokumenty wymagane do rekrutacji

 • 1. podanie, 2. oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”, 3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu, 4. życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej, 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego, 6. odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy) 7. spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW, 8. informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej, 9. proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs, 10. zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata, 11. deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 usta

Załączniki

Weź udział w rekrutacji

 • Dziekanat Wydziału Lekarskiego
  50-345 Wrocław, ul. Mikulicza-Radeckiego 5