kierownik

Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP w Poznaniu ogłasza
konkurs na funkcję kierownika w Pracowni Sztuki w Perspektywie Międzykulturowej.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w
ustawie z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018
roku, poz. 1668) oraz § 83 i § 99-109 Statutu UAP.
Wymagania stawiane kandydatom:
– Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie sztuki plastyczne,
w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne
– Wykształcenie wyższe z zakresu psychologii
– Kandydat/kandydatka powinien/powinna posiadać udokumentowany
dorobek artystyczny w dziedzinie sztuki plastyczne sztuki, jak również
wykazać się znajomością zagadnień sztuki w perspektywie
międzykulturowej.
– Osoba ubiegająca się o stanowisko powinna wykazać się znaczącymi
osiągnięciami twórczymi, jak i doświadczeniem dydaktycznym w w/w
zakresie.
– Znajomość języka obcego