kierownik

Wydział psychologii
Najnowsze ogłoszenia

FORMULARZ OGŁOSZENIOWY

Kierownik Zespołu Klinicznego
Wydział: Psychologii
Lokalizacja: Wydział Zamiejscowy w Poznaniu
Rodzaj konkursu NCN lub programu UE: Sonata Bis 8
Zadaniowy czas pracy

Nazwa i opis projektu badawczego:
Konkurs dla kierownika zespołu klinicznego w projekcie badawczym finansowanym przez NCN
nr 2018/30/E/HS6/00703, pt. „Jak zwiększyć skuteczność działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych?”, w ramach konkursu Sonata Bis 8, którego kierownikiem jest Pan dr hab. Jarosław Michałowski.
Celem projektu jest określenie neuronalnych i psychologicznych mechanizmów działania i skuteczności psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych. W szczególności, w ramach projektu będziemy porównywać klasyczną ekspozycję w wyobraźni i wyobrażenie ze zmianą scenariusza u osób z wysokim poziomem lęku przed porażką. Badania mechanizmów neuronalnych zostaną przeprowadzone zgodnie z metodologią badania randomizowanego (ang. randomized control tiral) oraz przy użyciu narzędzi psychofizjologii peryferycznej i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Mamy nadzieję,
że lepsze zrozumienie neuronalnych mechanizmów działania psychoterapeutycznych technik wyobrażeniowych pozwoli udoskonalić metody leczenia problemów psychicznych związanych
z nieadekwatnym radzeniem sobie z emocjami.
Zadania:
• Udział w szkoleniach z zakresu technik diagnostycznych (np. SKID-II) oraz wyobrażeniowych (ekspozycja wyobrażeniowa, wyobrażenie ze zmianą scenariusza),
• Czynny udział w przynajmniej jednej krajowej konferencji z zakresu psychoterapii lub psychologii klinicznej,
• Udział w cotygodniowych zebraniach całego zespołu projektowego,
• Organizacja okresowych spotkań zespołu klinicznego,
• Dbałość o zachowanie standardów badawczych w pracy zespołu klinicznego,
• Organizacja procesu diagnostycznego przeprowadzanego w celu podjęcia decyzji o włączeniu bądź wyłączeniu ochotników zgłaszających się do udziału w badaniach,
• Nadzór nad zespołem klinicznym przeprowadzającym diagnostykę (wywiad w kierunku zaburzeń lękowych, afektywnych, psychotycznych oraz uzależnień i zaburzeń osobowości, identyfikacja przekonań, technika mostu emocjonalnego),
• Organizacja pracy i nadzór nad pracą zespołu klinicznego w fazie przygotowania i przeprowadzania interwencji bazujących na terapeutycznych technikach wyobrażeniowych,
• Organizacja pracy i nadzór procesu oceny skuteczności przeprowadzonych interwencji (wywiad i techniki kwestionariuszowe),
• Konsultacyjne wsparcie członków zespołu klinicznego w trakcie procesu diagnostycznego oraz przygotowania/przeprowadzania interwencji,
• Organizacja spotkań superwizyjnych z udziałem superwizora terapii schematu odbywających się raz na dwa miesiące w okresie 01.2020 – 06.2021,
• Czytanie najnowszej literatury dotyczącej tematyki projektu, szczególnie skuteczności i mechanizmów działania technik wyobrażeniowych oraz powstawania, utrzymywania się i terapii problemów psychicznych związanych z lękiem przed porażką,
• Udział w przygotowaniu i współautorstwo publikacji naukowych;

Wymagania:
• ukończone studia magisterskie z psychologii, nauk o zdrowiu lub psychiatrii,
• zakończone przynajmniej trzy lata szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej,
• udokumentowane przynajmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii poznawczo-behawioralnej,
• udokumentowane uczestnictwo w kształceniu z zakresu terapii schematu,
• udokumentowane uczestnictwo w kształceniu z zakresu biologicznych mechanizmów zachowania lub biologicznych mechanizmów problemów psychicznych,
• płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• zainteresowanie tematyką projektu,
• umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym,
• pełna dostępność i dyspozycyjność w okresie 10.2019-09.2022.

Dodatkowo pod uwagę brane będą:
• doświadczenie lub dodatkowe wykształcenie w zakresie diagnostyki zaburzeń lękowych i zaburzeń osobowości
• doświadczenie w badaniach wykorzystujących metody psychofizjologii lub neuroobrazowania,
• podstawowe umiejętności w zakresie obsługi programów statystycznych (np. SPSS),
• udokumentowane wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu badań eksperymentalnych
• udokumentowane uczestnictwo w projektach badawczych,

Oferujemy:
• Umowę o pracę/stypendialną/kontrakt (proszę wybrać) na 36 miesięcy;
• Wynagrodzenie 2200 brutto PLN miesięcznie;
• Udział w aktywności międzynarodowego zespołu badawczego;
• Możliwość rozwoju profesjonalnego i specjalistycznych treningów;
• Współautorstwo publikacji naukowych.

Wymagane dokumenty:
• CV (kwalifikacje, certyfikaty i szkolenia z zakresu diagnozy i interwencji psychologicznej, doświadczenie w pracy klinicznej i kierowaniu projektami, osiągnięcia naukowo-badawcze, zainteresowania naukowe, etc.).
• list motywacyjny
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (m.in. kopia dyplomu ukończenia studiów, kopia zaświadczeń i certyfikatów poświadczających udział w szkoleniach z zakresu diagnozy i interwencji psychologicznej, kopia zaświadczeń poświadczających doświadczenie w pracy klinicznej (w tym w prowadzeniu terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym), zaświadczenia ukończenia innych kursów specjalistycznych).

Termin nadsyłania aplikacji: 03.06. 2019, 23:59
Termin rozstrzygnięcia konkursu:28.06.2019
Skład Komisji Konkursowej : dr hab. Jarosław Michałowski – Kierownik Projektu, Anna Ziółkowska – Prodziekan ds dydaktycznych, Konrad Piotrowski – Prodziekan ds. naukowych

Formularz aplikacyjny: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=4b50a45882754580bca0e75c755a1a11