adiunkt dydaktyczny

Politechnika Koszalińska

Rektor Politechniki Koszalińskiej, ogłasza k o n k u r s, na stanowisko dydaktyczne: Adiunkta, w dziedzinie: Nauk Społecznych, w dyscyplinie: Psychologia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 ze zm.) oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej. Termin zgłoszenia upływa 31.05.2021 r.

Warunki konkursu zawarto w załączniku