adiunkt

sekretariat@wh.tu.koszalin.pl
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

  • posiadać stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w wymaganej dyscyplinie
  • posiadać udokumentowany dorobek dydaktyczny i naukowy w wymaganej dyscyplinie
  • posiadać doświadczenie w pracy naukowo-dydaktycznej na uczelni wyższej
  • mile widziane doświadczenie w pracy tłumacza

Dodatkowo

  • przystępując do konkursu kandydaci deklarują całodzienna dyspozycyjność w ciągu tygodnia do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz Wydziału Humanistycznego
  • organizator przewiduje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej, o terminie której Kandydaci zostaną poinformowani z wyprzedzeniem.
  • warunkiem koniecznym jest podjęcie zatrudnienia na pierwszym etacie w PK

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat@wh.tu.koszalin.pl