adiunkt

Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta  w Katedrze Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

 

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

–       posiadać co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej,

–       posiadać dorobek badawczy z dyscypliny nauk o kulturze fizycznej udokumentowany publikacjami naukowymi w okresie ostatnich pięciu lat,

–       posiadać znajomość co najmniej jednego z języków obcych nowożytnych (preferowany język angielski lub niemiecki),

–       posiadać doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć na uczelni wyższej z problematyki: fizjologia człowieka, edukacja zdrowotna, społeczne aspekty aktywności ruchowej, aktywność psychofizyczna człowieka, kultura zdrowia, rekreacja ruchowa i pokrewne,

–       posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych,

–       dodatkowym atutem będzie doświadczenie dydaktyczne i dorobek naukowy w dyscyplinie Nauk o zarządzaniu i jakości

–       zainteresowania naukowe i plany rozwoju naukowego zgodne z profilem Katedry,

–       gotowość do przyjęcia funkcji związanych z potrzebami Katedry (np. opiekun koła naukowego, kierownik praktyk, koordynator PRK, opiekun roku i in.),

–       gotowość do zaangażowania w prace organizacyjne Katedry (aktywny udział w budowaniu jakości kształcenia i doskonalenia programów nauczania, promocja kierunków, współpraca naukowa i organizacyjna ze studentami i in.).

 

 

Osoba zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów WNE, rozwojem naukowym i działalnością naukowo-badawczą oraz organizacyjną.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie 
niżej wymienionych dokumentów na adres: Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, 75–343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E (z dopiskiem KONKURS) lub skany dokumentów drogą elektroniczną na adres wne@tu.koszalin.pl

 

1.      podanie do Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta,

2.      kwestionariusz osobowy,

3.      życiorys,

4.      odpis dyplomu,

5.      opis dorobku dydaktycznego i naukowego, w tym wykaz publikacji,

6.      inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata,

7.      oświadczenie o uznaniu Politechniki Koszalińskiej  jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

8.      oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny naukowej nauki o kulturze fizycznej.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
· nieinformowania o wynikach postępowania kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową,
· możliwości unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja JM Rektora o zatrudnieniu. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

 

Termin zakończenia konkursu, w tym przyjmowania ofert upływa dnia 30.08.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mariusz.medrak@tu.koszalin.pl