asystent badawcz-dydaktyczny

Wydział Architektury i Wzornictwa
Politechnika Koszalińska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza K O N K U R S na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze Wzornictwa Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, w dziedzinie SZTUKI, w dyscyplinie: SZTUKI PLASTYCZNE I KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.), oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej §50 i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadają co najmniej tytuł magistra (lub równorzędny) w dyscyplinie sztuk plastycznych (sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki) w zakresie wzornictwa
 • predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
 • umiejętność kreowania zadań projektowych będących odpowiedzią na problemy społeczne, klimatyczne, gospodarcze, etc
 • umiejętność prowadzenia tematów projektowych w oparciu o metodę „Design Thinking”
 • mile widziany udział w targach, wystawach, social mediach
 • ewentualnie nagrody, udział w konkursach
 • umiejętność pracy w programach komputerowych w zakresie projektowania produktu
 • doświadczenie w pracy projektowej z zakresu projektowania produktu
 • znajomość trendów i bieżących technologii
 • znajomość  języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (terminologia fachowa)
 • umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie i chęć rozwoju
   

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 • podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko asystenta do Rektora Politechniki Koszalińskiej
 • kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,
 • Odpis dyplomu lub dokument potwierdzający uzyskanie tytułu magistra (lub równorzędnego) ww. dyscyplinie
  życiorys zawodowy
 • wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej
 • opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych
 • oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w wypadku wygrania konkursu
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np. certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej. 
   

Słowa kluczowe: wzornictwo, produkt

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać lub nadsyłać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na asystenta – Katedra Wzornictwa” w terminie od 01.06.2022r. do 15.06.2022r. pod adresem: Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, I piętro,  Bud. D pokój 110. Zgłoszenia kandydatów będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana zgodnie z § 31 Statutu uczelni. Wyniki postępowania konkursowego komisja konkursowa przedstawi Radzie Naukowej Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki w dniu 23.06.2022r. Politechnika Koszalińska nie zapewnia przyszłemu pracownikowi mieszkania i zwrotu kosztów dojazdów do miejsca pracy. Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata. Brak informacji o decyzji jest równoznaczne z odrzuceniem kandydatury.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wzornictwo@tu.koszalin.pl