asystent (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta 
w Katedrze Zarządzania i Marketingu na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Wymagania jakie powinni spełniać kandydaci:

–       predyspozycje do pracy badawczej,

–       przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej, potwierdzone opinią promotora pracy magisterskiej lub doświadczenie w pracy badawczo-dydaktycznej na uczelni wyższej na stanowisku asystenta w dyscyplinie naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości, potwierdzone opinią przełożonego.

–       zainteresowania naukowe i plany rozwoju naukowego zgodne z profilem Katedry,

–       gotowość do zaangażowania w pracę organizacyjną Katedry (aktywny udział w budowaniu jakości kształcenia i doskonalenia programów nauczania, promocja kierunków, współpraca naukowa i organizacyjna ze studentami i in.).

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie 
poniżej wymienionych dokumentów na adres: Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych, 75–343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E (z dopiskiem KONKURS) lub skany dokumentów drogą elektroniczną na adres wne@tu.koszalin.pl

1.      podanie do Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta,

2.      kwestionariusz osobowy,

3.      życiorys,

4.      odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra,

5.      inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

6.      oświadczenie o uznaniu Politechniki Koszalińskiej jako podstawowego miejsca pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.      oświadczenia o reprezentowaniu dyscypliny naukowej Nauki o zarządzaniu i jakości.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
· nieinformowania o wynikach postępowania kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową,
· możliwości unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja JM Rektora o zatrudnieniu. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

Termin zakończenia konkursu, w tym przyjmowania ofert upływa dnia 30.08.2021 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wne@tu.koszalin.pl