profesor dydaktyczny

Wydział Nauk Ekonomicznych
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

JM Rektor Politechniki Koszalińskiej

ogłasza konkurs

na stanowisko dydaktyczne profesora w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

            Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

 

Wymagania  jakie powinni spełniać kandydaci:

–       znajomość języka angielskiego,

–       predyspozycje do prowadzenia zajęć w j. angielskim z przedmiotów z zakresu finansów,

–       doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z przedmiotów z zakresu finansów,

–       udokumentowany dorobek naukowy z zakresu finansów i bankowości,

–       udokumentowany dorobek zawodowy,

–       dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków obcych nowożytnych.

 

Osoba zatrudniona na stanowisku profesora w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych będzie odpowiedzialna za realizację zadań związanych z: kształceniem studentów WNE, współpracą z placówkami naukowymi oraz podmiotami otoczenia biznesowego w zakresie realizacji celów WNE, działalnością organizacyjną na rzecz Katedry/Wydziału/Uczelni i innymi obowiązkami powierzonymi przez przełożonych.

Planowany termin zatrudnienia: 01.10.2022 r.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie  poniżej wymienionych dokumentów na adres: Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych,
75–343 Koszalin, ul. Kwiatkowskiego 6E (z dopiskiem KONKURS) lub skany dokumentów drogą elektroniczną na adres wne@tu.koszalin.pl

1.      Podanie do Rektora Politechniki Koszalińskiej o zatrudnienie na stanowisku profesora.

2.      Kwestionariusz osobowy.

3.      Życiorys.

4.      Kserokopie/skany dyplomów oraz nadania tytułu profesora.

5.      Opis dorobku dydaktycznego i naukowego, w tym wykaz publikacji,

6.      Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

7.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
· nieinformowania o wynikach postępowania kandydatów, których oferty nie zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową,
· możliwości unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

Wygranie konkursu nie gwarantuje zatrudnienia, gdyż warunkiem rozstrzygnięcia konkursu jest decyzja JM Rektora o zatrudnieniu. W przypadku nadesłania oferty konkursowej za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Uczelni, a nie data stempla pocztowego.

 

Termin zakończenia konkursu, w tym przyjmowania ofert upływa dnia  30.08.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mariusz.medrak@tu.koszalin.pl