adiunkt

Wydział Mechaniczny
Politechnika Koszalińska
  • Forma zatrudnienia: Etat, Tymczasowa
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

Od Kandydata oczekuje się:

·      podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy i złożenia oświadczenia stwierdzającego, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

·      złożenia deklaracji o reprezentowaniu dyscypliny inżynieria mechaniczna,

·      prowadzenie działalności badawczej w zakresie inżynierii mechanicznej

·      znajomości języka angielskiego

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o dostarczenie na Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej do pok.100 bud. A przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie,  lub przesłanie na adres: Biuro Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin  – z dopiskiem „konkurs – adiunkt”,  następujących dokumentów:

·      podanie (adresowane do J.M. Rektora Politechniki Koszalińskiej ,

·      dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora w wymaganej lub pokrewnej dyscyplinie,

·      kwestionariusz osobowy,

·      życiorys naukowy,

·      oświadczenie o którym mowa w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce art. 276 ust. 7-8  (o niekaralności dyscyplinarnej) oraz   art. 20 ust 1 pkt. 1-3  (o posiadaniu czynności prawnych i praw publicznych),

dodatkowo należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w aktach prawnych Uczelni tj. :

·      aktualny dorobek badawczy potwierdzony publikacjami naukowymi,

·      doświadczenie w  kierowaniu  projektem badawczym finansowanymi ze źródeł zewnętrznych

·      legitymować się odbytymi stażami zagranicznymi o charakterze naukowym

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.tu.koszalin.pl.