adiunkt

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA (Młodego doktora)

w grupie pracowników badawczych

w Instytucie Fizyki Teoretycznej

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

w dyscyplinie Informatyka

do realizacji zadań w projekcie TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej POIR.04.04.00-00-14DE/18-00: „Sztuczne sieci neuronowe inspirowane biologicznie”

Model sztucznych sieci neuronowych został stworzony w oparciu o analogie do biologicznych odpowiedników, takich jak uproszczony model neuronu lub układ neuronów siatkówki. Ze względu na rosnącą złożoność zadań i problemy z opracowaniem skutecznych metod uczenia głębokich sieci neuronowych, dominują rozwiązania oparte na strukturach algebraicznych. Obecnie zaawansowane podejścia do uczenia maszynowego, takie jak głębokie uczenie się, wykazują szereg niepożądanych cech, takich jak zapomnienie, podatność na zwodnicze przykłady, wymóg dużego zestawu danych treningowych i powolne uczenia się. Większość z tych problemów nie występuje w systemach biologicznych, dlatego korzystne byłoby czerpanie z nich inspiracji w celu uczenia sztucznych systemów. Celem projektu jest analiza zachowań wysokiego poziomu biologicznych systemów neuronowych i zbudowanie innowacyjnych sztucznych modeli poprzez zaproponowanie nowych paradygmatów uczenia się
i nowych architektur modeli obliczeniowych.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim będzie działać sześć grup badawczych: Cognitive group (lider Tadeusz Marek), Physics-group (lider Maciej A. Nowak), Machine-learning group, Neuro-group, BioDataScience-group, InfoTech-group. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Jacek Tabor. BioDataScience Group: Ogólnym celem grupy jest utrzymanie i analiza ogromnych zbiorów danych biologicznych (w szczególności fMRI, DTA, gęstej tablicy EEG) oraz dostarczenie dodatkowych informacji na temat funkcji
i sieci strukturalnych w mózgu. Grupa weźmie również udział w badaniach korelacji neurologicznych wyzwalanych przez choroby i przetestuje teoretyczne hipotezy grup Machine Learning, Physiscs and InfoTech.. Ogłoszenie dotyczy naboru do grupy BioDataScience-group.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ i Regulaminu konkursu TEAM NET w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, Działanie 4.4.: Zwiększenie potencjału kadrowego B+R, Konkurs nr 1/4.4/2018 spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

– co najmniej stopień doktora w dziedzinie informatyki i/lub matematyki (statystyka) i/lub fizyki uzyskany do 5 pięciu lat przed datą zatrudnienia w projekcie (zatrudnienie na pełny etat),   

– wiedza i doświadczenie w analizie szeregów czasowych,

– doświadczenie z pracą w środowisku Matlab i języku Python,

– odpowiedni dorobek naukowy obejmujący oprócz pracy doktorskiej publikacje w renomowanych międzynarodowych żurnalach naukowych,

– czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności poprzez wystąpienia na konferencjach i sympozjach,

– mile widziana znajomość zagadnień dotyczących uczenia maszynowego i sieci neuronowych,

– kandydat nie był zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

Od kandydata oczekujemy:

– motywacji i zaangażowania w realizację projektu,

– dobrej znajomości języka angielskiego.

Przykładowy opis zadań w projekcie:

1. Analiza i przetwarzanie dużych zbiorów danych.

2. Numeryczna weryfikacja modeli korelacji opisujących analizowane dane.

3. Rozwój oraz proponowanie nowych algorytmów analizy danych.

4. Proponowanie matematycznych i komputerowych modeli architektury sieci neuronowych wynikających z

przeprowadzonych analiz danych.

5. Prezentacji wyników na konferencjach naukowych.

Przewidywane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę: cały etat na okres 12 miesięcy preferowane od 1 września 2021 r.

Kandydatom oferujemy m.in.:

– współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

– wsparcie naukowe i podnoszenie kwalifikacji,

– atrakcyjne zarobki,

– dostęp do infrastruktury obliczeniowej,

– możliwość pokrywania kosztów uczestniczenia w konferencjach naukowych.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać na adres bionn@matinf.uj.edu.pl następujące dokumenty:

1.    wypełniony formularz rekrutacyjny;

2.    życiorys;

3.    dane naukowe z listą publikacji i listą projektów badawczych (zwłaszcza tych, w których kandydat był głównym badaczem);

4.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

5.    informację o przetwarzaniu danych osobowych;

6.    dokumenty potwierdzające stopnie i tytuły naukowe (kopie dyplomów magisterskich, doktorskich);

7.    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

 

Formularze dostępne są na stronie: http://bionn.matinf.uj.edu.pl

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Kandydaci mogą aplikować jednocześnie na wszystkie stanowiska oferowane w projekcie. Informację o tym fakcie należy zamieścić w formularzu rekrutacyjnym. Decyzja o wynikach konkursu zostanie podjęta przez Komisję Rekrutacyjną (KR) do dnia 25 czerwca 2021. Jednym z etapów procesu rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna. KR zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę tylko wybranych kandydatów. Rozmowa zostanie przeprowadzona w dniach 14-18 czerwca 2021 r. Ostateczna decyzja musi zostać zatwierdzona przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. KR zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia jego zwycięscy. W przypadku rezygnacji kandydata rekomendowanego na stanowisko Młodego Doktora lub nieotrzymania zgody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na zatrudnienie wybranego kandydata, KR ponownie oceni kandydatów wcześniej zgłoszonych lub ogłosi nowy konkurs na stanowisko. Odwołania od negatywnych wyników rekrutacji kandydaci mogą składać w terminie 7 dni od otrzymania informacji zwrotnej od KR na adres bionn@matinf.uj.edu.pl. Regulamin rekrutacyjny dostępny jest na stronie: http://bionn.matinf.uj.edu.pl/.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:                            06.04.20201

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem:    01.06.2021

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia:      25.06.2021

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.