adiunkt

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Dziedzina nauki: astronomia

 

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczych

w Instytucie OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE im Mikołaja Kopernika

na Wydziale FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ

w zakresie badań programu IDUJ ANTHROPOCENE

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)       posiadają co najmniej stopień doktora,

2)       posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)       biorą czynny udział w życiu naukowym

4)       osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie

Jagiellońskim w ciągu ostatnich dwóch lat.

 

Od kandydata oczekujemy:

·         predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Zakładzie Astrofizyki Wysokich Energii OA UJ, w szczególności rozwijania badań związanych z pogodą kosmiczną oraz aktywnością Słońca (domena badawcza POB Anthropocene),

·         publikowanie w renomowanych czasopismach artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,

·         złożenie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia pracy na UJ przynajmniej jednego wniosku o grant

zewnętrzny międzynarodowy lub krajowy afiliowany na UJ.

 

Oferujemy:

1) Umowę o pracę na okres 33 miesięcy z możliwością przedłużenia.

2) Możliwość otrzymania grantu wewnętrznego dla zespołu z udziałem zatrudnionego, w którym będą

                      realizowane badania (do 50 tys./rok).

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni  wysłać na adres: wydzial.fais@uj.edu.pl  lub złożyć w Sekretariacie Dziekanatu  FIZYKI, ASTRONOMII I INFORMATYKI STOSOWANEJ na ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, 30-348 Kraków, room H-0-10  następujące dokumenty:

1)        podanie,

2)        życiorys,

3)        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4)        odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

5)        autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne kandydata,

6)        szkicowy plan badań naukowych w dyscyplinie Astronomia (zakres- pogoda kosmiczna, aktywność Słońca) do realizacji w trakcie zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim wpisujący się w zakres domeny badawczej IDUJ Anthropocene (https://anthropocene.id.uj.edu.pl/strategia) (maksymalnie 6 tys. znaków),

7)        wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

8)        recenzje pracy doktorskiej (lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada),

9)        list rekomendacyjny,

10)     oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11)     oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12)     oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13)     informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wybrany kandydat będzie zaproszony na prezentację które odbędzie się przez platformy internetowe (on-line)

 

Ważne terminy:

·         Rozpoczęcie konkursu: 30.08.2021

·         Termin składania zgłoszeń do 31.10.2021

·         Rozstrzygnięcie konkursu: 15.11.2021

·         Rozpoczęcie pracy: 01.01.2022

 

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.fais@uj.edu.pl