adiunkt

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Jagielloński
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo- dydaktycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka lub informatyka w zakresie nowych modeli i narzędzi matematycznych.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

2) biorą czynny udział w życiu naukowym;

3) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska
w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowo:

– stopień doktora powinien być uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed 1.10.2020. Do określonego okresu 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji lecznicze

– stopień naukowy kandydata powinien być uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub kandydat  powinien być zatrudniony poza RP co najmniej od roku 2017.

Warunki zatrudnienia:

– umowa o pracę na okres 33 miesięcy,

– wynagrodzenie w wysokości 100-125 tys. zł brutto rocznie,

– grant badawczy w kwocie 135 tys. zł na okres 33 miesięcy

– 60 godzin dydaktycznych rocznie.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na aga.niemiec@uj.edu.pl