Adiunkt badawczy

Małopolskie Centrum Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych i w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w grupie badawczej Bioinformatyki w Małopolskim Centrum Biotechnologii (fundowany z programu NCN SONATA 15) w dyscyplinie/ w zakresie nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;
4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

Dodatkowe szczegółowe wymagania:
1) tytuł doktora w dziedzinie informatyki, lub biologii, bioinformatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
2) doskonała znajomość języka angielskiego,
3) doświadczenie w analizie danych metagenomicznych lub doświadczenie w technikach uczenia maszynowego,
4) doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python),
5) umiejętność współpracy,
6) chęć pracy interdyscyplinarnej,
7) zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.

Więcej informacji o stanowisku znajduje się na stronie: http://tomaszlab.org/associate_sonata