Adiunkt (post-doc)

Małopolskie Centrum Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;
4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

 

        Dodatkowe szczegółowe wymagania:

1) stopień doktora w dyscyplinie ilościowej, takiej jak biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka lub podobnej,
2)  duże doświadczenie w bioinformatyce w zakresie genomów lub białek,
3)  wysoki stopień entuzjazmu dla ogłoszonego projektu,
4) doskonałe umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej w języku angielskim
5) bardzo dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania (np. R, Python, C/C++, Java),
6) wysoki stopień niezależności intelektualnej (w tym doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu współpracą)
7) duże umiejętności prezentacyjne (najlepiej prezentacja na co najmniej jednej konferencji międzynarodowej)
8) umiejętność korzystania ze wsparcia i interakcji z innymi członkami grupy,
9) co najmniej jedna publikacja jako pierwszy autor w międzynarodowym, recenzowanym czasopiśmie,
10) dogłębne doświadczenie w projektowaniu metod lub pipeline’ów bioinformatycznych (idealny kandydat),
11) dogłębna wiedza z zakresu biologii fagów i mikrobiologii (idealny kandydat),
12) bogaty dorobek w zakresie prezentowania na wielu międzynarodowych spotkaniach i konferencjach (idealny kandydat),
13) niezależność intelektualna i umiejętność zarządzania wykazana np. poprzez samodzielnie uzyskane w przeszłości finansowanie badań (idealny kandydat).
14) doświadczenie w opiece nad młodszymi pracownikami oraz w zarządzaniu projektami (idealny kandydat).

Post-doc zatrudniony w tym projekcie będzie kierował analizą danych z sekwencjonowania genomów bakteryjnych z kolekcji Monash University, Australia, w tym (i) zarządzał analizą genomu, „genome asembly” i wyborem szczepów do dodatkowego sekwencjonowania z użyciem technologii long-read (Cel 1), (ii) współpracował z Wykonawcą 1 w celu maksymalizacji jakości wyekstrahowanych genomów profagów (Cel 1), (iii) wprowadzał do zastosowania metodologie opracowane przez Wykonawcę 2 do klasyfikacji białek ogonków fagów i domen w obrębie tych białek (Cel 2), (iv) prowadził badania z genomiki porównawczej w celu analizy struktury populacji fagów i bakterii oraz współpracował z doktorantem w celu zastosowania metod filogenetycznych do wnioskowania o dynamice ewolucji (cel 3). Zakres obowiązków Post-doca będzie obejmował prowadzenie badań bioinformatycznych wspomagających w realizacji tych zadań, współpracę z innymi członkami grupy, upowszechnianie wyników badań na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, publiczne udostępnianie narzędzi bioinformatycznych poprzez platformy internetowe takie jak Github oraz publikacje.