asystent badawczy

Wydział Biologii UJ
Uniwersytet Jagielloński

Kandydaci powinni posiadać:

1) co najmniej tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych,

2) dorobek naukowy w dziedzinie immunobiologii, udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy filadelfijskiej.

3) uprawnienia do wykonywania i planowania doświadczeń na zwierzętach oraz do uśmiercania zwierząt (zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.),

4) umiejętności praktyczne:

– badania in vivo i ex vivo na zwierzętach zmiennocieplnych, w szczególności na rybach (stresowanie zwierząt, iniekcje dootrzewnowe, izolacja narządów limfatycznych i leukocytów);

– izolacji i hodowli in vitro leukocytów ryb oraz badania ich aktywności (testy kolorymetryczne, analiza mikroskopowa i cytometryczna);

– oznaczania ekspresji genów metodą qRT-PCR (izolacja RNA, synteza cDNA);

5) znajomość podstawowych technik analizy statystycznej i opracowywania wyników z wykorzystaniem oprogramowania statystycznego (np. STATICTICA, GraphPad Prism).

  6) bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

  7) umiejętność samodzielnej pracy laboratoryjnej