Asystent w grupie pracowników badawczych

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w dyscyplinie nauki biologiczne.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych;

4) poświadczone współautorstwem publikacji badawczych doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy);

5) doświadczenie w pracy w projektach badawczych;

6) znajomość j. angielskiego;

7) zgodnie z Regulamin XI programu Lider NCBR, kandydat przystępujący do konkursu powinien w roku 2020 nie ukończyć więcej niż 35 lat (jeżeli osoby te przebywały na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy lub pobierały zasiłek macierzyński lub świadczenie rodzicielskie, albo pobierały zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej, to mogą wchodzić w skład Zespołu badawczego, jeżeli liczba dni od momentu ukończenia 35 roku życia do 01.01.2020 roku jest mniejsza lub równa sumarycznej liczbie dni przebywania na tych urlopach albo okresach pobierania zasiłku lub świadczenia, przy czym okresy te nie mogą łącznie przekroczyć dwóch lat).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.