1 asystent

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: astronomia

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;
wykazują predyspozycje do pracy badawczej;
posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.
·         wysoka ocena pracy doktorskiej jeśli Kandydat/Kandydatka posiada stopień doktora,

·         wskazane posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego, czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach,

·         pozytywna opinia bezpośredniego przełożonego (np. kierownika zakładu lub opiekuna naukowego) o kwalifikacjach i predyspozycjach kandydata do pracy naukowej i dydaktycznej,

·         umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim.

 

Od kandydata oczekujemy:

·         predyspozycji do prowadzenia badań w ramach tematów badawczych rozwijanych w Zakładzie Radioastronomii i Fizyki Kosmicznej, w szczególności obserwacji i prac teoretyczno-modelowych dotyczących środowiska międzygwiazdowego i międzygalaktycznego galaktyk i radiogalaktyk,

·         aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych na badania,

·         gotowości do prowadzenia badań w ośrodkach zagranicznych, jeśli tematyka badań będzie to uzasadniała.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekr@oa.uj.edu.pl