1 asystent

Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:

1.     posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

2.     ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3.     nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

4.     korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1.     posiadają stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno- technicznych, w dyscyplinie geodezja i kartografia lub inżynieria lądowa i transport,

2.     posiadają tytuł zawodowy magistra inżyniera (kierunek geodezja i kartografia) i ukończyły studia z wynikiem bardzo dobrym,

3.     biegle posługują się językiem polskim oraz wykazują znajomość języka obcego nowożytnego,

4.     legitymują się dorobkiem naukowym w postaci publikacji z listy MNiSW (minimum 2 publikacje, w tym co najmniej 1 na liście A),

5.     posiadają umiejętność prezentacji wyników badań, potwierdzoną udziałem w konferencjach lub seminariach naukowych (co najmniej 1 konferencja/ wystąpienie),

6.     posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami (w języku polskim) z przedmiotów o tematyce geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych, katastru nieruchomości lub gospodarki nieruchomościami na kierunku geodezja i kartografia,

7.     posiadają zainteresowania naukowe z zakresu katastru i gospodarki nieruchomości, geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych oraz wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w pracach geodezyjnych,

8.     posiadają praktyczne doświadczenie w pracach związanych z katastrem nieruchomości lub geodezyjnym urządzaniem terenów rolnych i leśnych, legitymują się uprawnieniami zawodowymi w zakresie geodezji i kartografii w zakresie 5 – geodezyjne urządzania terenów rolnych i leśnych

9.     posiadają Certyfikat Kompetencji Pilota BSP,

10.  posiadają dobrą znajomość obsługi systemu Windows oraz pakietów biurowych (MS Office),

11.  posiada umiejętności związane ze środowiskiem GIS (QGIS ArcGIS),

12.  posiada umiejętności związane z środowiskiem CAD i BIM (Autodesk, Bentley),

13.  posiada umiejętności związane z wykorzystywaniem oprogramowania do kompleksowego wspomagania prac scaleniowych MK Scal,

14.  posiadają prawo jazdy kat. B.

Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.     podanie (skierowane do JM Rektora UR),

2.     CV z podaniem zainteresowań naukowych,

3.     informację o dorobku naukowym, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej,

4.     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

5.     wykaz prac opublikowanych,

6.     kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony: https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf

 

Ponadto kandydat przystępując do konkursu winien złożyć:

1.     informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie netowej: https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

2.  Oświadczenia:

 

a.     oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

b.     oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c.     oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat,

d.     oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

 

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii, dr hab. inż. Jarosława Janusa, prof. URK; tel: 12 662 45-80

 

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs KGRKiF” należy przesłać na adres: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

lub złożyć w Dziekanacie Wydziału: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, p.104 w terminie do dnia 05.07.2022 roku.

 

Data rozstrzygnięcia konkursu 11.07.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wisig@urk.edu.pl