1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Inżynierii i Technologii Chemicznej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria chemiczna

1. Wymagani niezbędne:
·  wykształcenie wyższe oraz stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub pokrewny w zakresie biotechnologii/biotechnologii przemysłowej/biochemii;

· uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych, lub dorobku publikacyjnego;

·  predyspozycje do pracy naukowej oraz umiejętność planowania i organizacji pracy badawczej

· dorobek naukowy z zakresu biotechnologii, w szczególności z zakresu biotechnologii przemysłowej, enzymologii, technologii bioprocesów potwierdzony publikacjami w czasopismach polskich i zagranicznych;

· biegła znajomość języka angielskiego;

·  w przypadku cudzoziemców, znajomość języka polskiego poświadczona egzaminem maturalnym lub innym egzaminem państwowym;

·  przygotowanie pedagogiczne lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia.

2. Wymagania dodatkowe:

· doświadczenie w pracy badawczej związanej biotechnologią przemysłową;

· współautorstwo patentów krajowych i zgłoszeń patentowych;

· doświadczenie w realizacji projektów z zakresu badań podstawowych i/lub badawczo-rozwojowych;

· komunikatywność oraz umiejętność pracy w grupie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku adiunkta:

1. badania naukowe w zakresie głównej dyscypliny reprezentowanej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, tj. Inżynieria Chemiczna;

2. restrukturyzacja i unowocześnienie laboratoriów naukowo-dydaktycznych przeznaczonych dla kierunku biotechnologia;

3. prowadzenie zajęć dydaktycznych dla kierunku studiów biotechnologia (przykładowo: biotechnologia przemysłowa, biochemia, biofizyka, elementy inżynierii bioreaktorów, enzymologia);

4. współpraca naukowa z pracownikami Wydziału oraz z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

4. Wymagane dokumenty:

· podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,

· szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

· odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

· odpis dyplomu doktorskiego,

· wykaz dorobku naukowego,

· informacje o doświadczeniu zawodowym,

· potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia,

· potwierdzenie znajomości języka obcego,

· ankieta personalna.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, tel./fax (12) 628 20 35, pok. 10 w godz. 9.00-14.00.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko adiunkta – biotechnologa w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, znak sprawy C07.1102.956.2022 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail wiitch@pk.edu.pl

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wiitch@chemia.pk.edu.pl