1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczych

Wydział Mechaniczny
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria mechaniczna

Opis stanowiska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczych

w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy

 

1. Niezbędne wymagania:

•       stopień doktora w dyscyplinie inżynieria mechaniczna lub pokrewnej (dyplom wydany za granicą powinien spełniać co najmniej jedno z kryteriów: (1) jest wydany przez kraj objęty zapisami umowy międzynarodowej dotyczącej równoważności wykształcenia; (2) został nadany przez uprawnioną do tego instytucję działającą w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA lub (3) został wydany w innym państwie i uznany na podstawie przepisów o nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą)

•       doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych i wyróżniający dorobek publikacyjny z obszaru zaawansowanych procesów wytwarzania, analizy zjawisk fizycznych w procesach obróbkowych, modelowania i symulacji, analizy właściwości materiałów (autorstwo/ współautorstwo wysoko punktowanych (powyżej 100 pkt.) publikacji z listy MEiN w ostatnich pięciu latach),

•       wysokie wskaźniki bibliometryczne (wg bazy SCOPUS)

•       udział w projektach badawczych pozyskiwanych w trybie konkursów krajowych lub zagranicznych,

•       znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

 

 

2. Dodatkowe wymagania:

•       wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy,

•       wskazanie dyscypliny inżynieria mechaniczna jako dyscypliny swoich badań naukowych,

•       zamieszczenie afiliacji Politechniki Krakowskiej w swoich publikacjach,

•       posiadanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej, w tym realizacja prac badawczych w innej instytucji niż ta, która wydała dyplom doktora nauk technicznych

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

•       aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki,

•       podejmowanie starań o pozyskiwanie projektów badawczych,

•       udział w seminariach i konferencjach naukowych,

•       aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki,

•       inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego,

•       udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.

 

4. Wymagane dokumenty:

•       szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

•       podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,

•       dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (oryginały do wglądu),

•       certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2,

•       wykaz osiągnięć oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

•       analizie złożonej dokumentacji,

•       przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Wymagane dokumenty należy składać w:

Sekretariacie Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego przy al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków, budynek A, pok. A403 tel. 12 374 32 50 w godzinach od 9.00 do 13.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu M-06.11/2023 na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych lub przesłać w formie skanów na adres e-mail m-06@pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 24.02.2023r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale Mechanicznym: do 10.03.2023r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego do dnia 17.03.2023r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki