1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kraków, dnia 29.07.2022r.

 

 

KONKURS
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w wymiarze pełnego etatu

w Katedrze Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

 

MIASTO:  Kraków

STANOWISKO:  asystent badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA NAUKI:  inżynieryjno-techniczne

DATA OGŁOSZENIA: 29.07.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.08.2022

LINK DO STRONY: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,401203,2022.html

SŁOWA KLUCZOWE: asystent, geofizyka, inżynieria mechaniczna

DYSCYPLINA NAUKOWA, W KTÓREJ KANDYDAT BĘDZIE WYKONYWAŁ BADANIA: inżynieria mechaniczna

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2018, poz. 1668) i spełniają poniższe wymagania:

 

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1.       ukończone studia wyższe na kierunku geofizyka lub pokrewnym, z wynikiem bardzo dobrym

2.       słuchacz studiów doktoranckich z otwartym przewodem doktorskim w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych

3.       znajomość analizy danych sejsmicznych 2D, 3D, prędkości anizotropowych oraz danych przestrzennych

4.       znajomość oprogramowania do analiz geofizycznych oraz oprogramowania do interpretacji i przetwarzania danych sejsmicznych

5.       umiejętność programowania QGIS; SAGA GIS; Python, Matlab,

6.       udokumentowany staż realizacji zadań z zakresu przetwarzaniu i analizie danych sejsmicznych, danych przestrzennych w praktyce

7.       dorobek naukowy poparty publikacjami indeksowanymi w bazie scopus lub web of science

8.       umiejętność prezentacji wyników badań potwierdzona udziałem w konferencjach naukowych, sesjach studenckich (referaty, doniesienia);

9.       znajomość języka angielskiego na poziomie B2;

10.    w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest biegła znajomość języka polskiego.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

posiada kwalifikacje określone w Ustawie;
ma pełną zdolność do czynności prawnych;
nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;
korzysta w pełni z praw publicznych.
 

Przesłanie przez Panią/Pana oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy oznacza przyjęcie do wiadomości treści klauzuli informacyjnej RODO dla kandydatów do pracy, dostępnej na stronie:

https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

podanie do JM Rektora UR w Krakowie,
życiorys (CV z fotografią),
kopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
kwestionariusz osobowy https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf
wykaz prac naukowych opublikowanych w ciągu ostatnich czterech lat wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i MEiN) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,
informacja o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
informacja o aktywnym udziale w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych,
zaświadczenie o stopniu znajomości języka angielskiego,
oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,
oświadczenie o niekaralności.
oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf
 

Dokumenty należy złożyć do 29.08.2022 r. w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, ul. Balicka 116B. 30-149 Kraków.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.09.2022 r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wipie@ur.krakow.pl