2 stanowiska asystenta dydaktycznego

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria mechaniczna

 

Znak: M-06-1100- 124/2021                                                                  Kraków, dnia 28.05.2021r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych
w Katedrze Inżynierii i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 2

Rodzaj umowy o pracę: na 1 rok

1.    Niezbędne wymagania:

tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny z zakresu inżynierii materiałowej lub inżynierii produkcji,
uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,
posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,
posiadanie udokumentowanej znajomości języka angielskiego.
2.    Dodatkowe wymagania:

·       Zainteresowanie pracą dydaktyczną w zakresie symulacji, modelowania i optymalizacji procesów obróbkowych, badanie procesów skrawania;

·       Doświadczenie w obsłudze programów służących do optymalizacji i symulacji procesów skrawania, modelowanie procesów skrawania, programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie;

·       Umiejętność statystycznej analizy danych.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie zajęć dydaktycznych wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK z przedmiotów: Innowacyjne technologie wytwarzania w zastosowaniach medycznych, Podstawy technik wytwarzania, Obróbka wiórowa i ścierna, Technologie wytwarzania i przetwarzania materiałów inżynierskich II, Simulation and CNC technology, Machining, Procesy wytwarzania części maszyn, Technologie przetwórstwa materiałów;
prowadzenie konsultacji ze studentami w wymiarze pracy zgodnym z Regulaminem pracy PK ;
przygotowywanie stanowisk badawczych i dydaktycznych;
·         obsługa oprogramowania CAD/CAM;

prowadzenie kolokwiów, pomoc przy przeprowadzaniu egzaminów.
 

 

 

4.    Wymagane dokumenty:

podanie do JM Rektora;
szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego (jeżeli posiada);
dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, dodatkowo w przypadku obcokrajowców znajomości języka polskiego.
 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

analizie złożonej dokumentacji,
przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe, w tym również w języku angielskim),
 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2021 r.

 

Wymagane dokumenty należy przesyłać pocztą na adres Sekretariatu Katedry Inżynierii i Automatyzacji Produkcji, al. Jana Pawła II 37, Kraków (Budynek A, IV piętro, p. A403) lub przesłać w formie skanów na adres email: m-06@pk.edu.pl

 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta dydaktycznego, znak sprawy M-06-1100-124/2021

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 1 lipca 2021 r.

 

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale Mechanicznym: do 7 lipca 2021 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Inżynierii
i Automatyzacji Produkcji w dniach 12-16.07.2021 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na m-06@pk.edu.pl