adiunkt

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko
ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Informatyki Stosowanej

na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosownej

w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

w zakresie zastosowań technik obliczeniowych lub sztucznej inteligencji (AI)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1.       posiadają co najmniej stopień doktora;

2.       posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3.       biorą czynny udział w życiu naukowym;

4.       posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

 

Dodatkowo:

 

5.       otrzymali stopień doktora na innej uczelni niż Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

6.       publikują w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021; w tym w czasopismach i konferencjach zaliczanych do dyscypliny Informatyka techniczna i telekomunikacja (lista tych czasopism znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych),

7.       wygłaszają referaty na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

 

–        posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

–        posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności
w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu
i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

–        posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

–        potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,

–        posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

–        posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Oczekiwania:

–        publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,

–        złożenie w ciągu 24 miesięcy od rozpoczęcia pracy na UJ przynajmniej jednego wniosku o grant zewnętrzny polski lub międzynarodowy afiliowany na UJ,

–        angażowanie w prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ, w szczególności preferowane będą tematy powiązane z:

·         zastosowaniem metod sztucznej inteligencji w projektowaniu wspomaganym komputerowo
i przetwarzaniu wiedzy,

·         metodami inteligentnej eksploracji danych i modelowania wiedzy w systemach inteligentnych,

·         programowaniem kart graficznych ze szczególnym uwzględnieniem technologii RTX,

·         symulacjami Monte-Carlo w oparciu o sieci neuronowe,

·         programowaniem układów FPGA (Field Programmable Gate Arrays) do akceleracji obliczeń oraz przetwarzania danych w systemach czasu rzeczywistego.

–        prowadzenie działalności dydaktycznej do negocjacji (zgodnie z Regulaminem Pracy UJ).

 

Okres zatrudnienia jest na 30 miesięcy. Oferowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze
i dodatek na okres 30 miesięcy. Ponadto, w ramach zatrudnienia oferowany jest na okres 30 miesięcy grant badawczy.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni przesłać następujące dokumenty pocztą elektroniczną na adres: wydzial.fais@uj.edu.pl lub złożyć je w Dziekanacie Wydziału FAIS UJ, 30-348 Kraków, ul. Prof. St. Łojasiewicza 11, pokój H-0-10:

 

1.     podanie,

2.     szkicowy plan badań naukowych do realizacji w trakcie zatrudnienia w Uniwersytecie Jagiellońskim wpisujący się w zakres domeny badawczej „zaawansowane metody obliczeniowe i sztuczna inteligencja” POB DigiWorld (patrz, https://digiworld.id.uj.edu.pl/o-pob “Opis obszaru badawczego”),

3.     życiorys zawierający: spis publikacji, wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień, wykaz staży i pobytów
w jednostkach naukowych, wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych (w charakterze kierownika lub wykonawcy) ze wskazaniem źródeł finansowania,

4.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5.     odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

6.     informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

7.     informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

8.     recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

9.     dwa listy rekomendacyjne,

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną online.

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 1 lipca 2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 31 sierpnia 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi: do dnia 30 września 2021 r.