adiunkt

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Stanowisko typu post-doc w projekcie badawczym: Przemiany społeczne wśród wspólnot muzułmańskich w Bośni i Hercegowinie oraz Bułgarii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Studia porównawcze.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora w zakresie historii;

2) posiadają znaczący dorobek naukowy w zakresie historii Bośni i Hercegowiny w XIX wieku (w tym opublikowaną monografię książkową oraz publikacje w języku bośniackimchorwackimserbskim);

3) aktywne uczestnictwo w życiu naukowym środowiska historycznego potwierdzone udziałem w konferencjach z referatami;

4) posiadają bardzo dobrą znajomość bośniackiegochorwackiegoserbskiego (przynajmniej C1) oraz dobrą znajomość angielskiego, niemieckiego oraz polskiego;

5) posiadają doświadczenie w zakresie badań archiwalnych, w tym na terytorium Bośni i Hercegowiny, Chorwacji i Austrii;

6) spełniają wymagania formalne dotyczące kandydatów na stanowiska typu post-doc w projektach NCN, które zawarte są na stronie Narodowego Centrum Nauki: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2018-11-09-stanowisko-rada-post-doc

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na krzysztof.popek@uj.edu.pl