ADIUNKT 2 STANOWISKA (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Informacja o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Filozofii na Wydziale Filozoficznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Filozofii (Zakład Kognitywistyki) na Wydziale Filozoficznym, w związku z realizacją projektu pt. Sprzężenia oscylacji neuronalnych związane z ogólną sprawnością percepcyjną: identyfikacja, eksploracja, stymulacja, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (Sonata Bis 7).

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.       posiadają co najmniej stopień doktora;

2.       posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3.       biorą czynny udział w życiu naukowym;

Dodatkowo:

4.       uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia (obowiązują wyjątki);

5.       posiadają kompetencje do pracy badawczej w obszarze związanym z tematyką projektu.

Zatrudnienie oferowane jest na okres 30 miesięcy, z możliwością ew. przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Informacji na temat warunków zatrudnienia oraz projektu udziela jego kierownik dr hab. Adam Chuderski (adam.chuderski@uj.edu.pl ).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.