adiunkt 2022-239

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Opis stanowiska

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

w grupie pracowników badawczych

w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

w zakresie farmakologii doświadczalnej

w ramach realizacji projektu WAVE-UNISONO pt. „Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna”

nr oferty 2022-239

 

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)       posiadają co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, farmaceutycznych lub pokrewnych;

2)       posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3)       biorą czynny udział w życiu naukowym;

 

Dodatkowe wymagania:

1)       wiedza i doświadczenie w interdyscyplinarnych badaniach farmakologicznych.

2)       udokumentowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami.

3)       wiedza i doświadczenie w projektowaniu, przygotowywaniu i prowadzeniu eksperymentów oraz u zwierząt doświadczalnych in vitro

4)       doświadczenie w pracy in vivo z wykorzystaniem zwierzęcych model doświadczalnych;

5)       preferowana wiedza i doświadczenie w zakresie metod analitycznych (LC/MS)

6)       czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;

7)       dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;

8)       biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

9)       doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

1.       udział w realizacji projektu Weave „Specyficzne patomechanizmy dysfunkcji śródbłonka w sepsie związane ze starzeniem się: badanie mechanizmów i terapia doświadczalna”: finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

2.       projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów w ramach projektu: ocena funkcji śródbłonka i zmian przepuszczalności, ocena zmian starzenia, pomiary mikroskopem fluorescencyjnym, analizy molekularne i biochemiczne; przygotowanie próbek; barwienia histologiczne, immunohistochemiczne i immunofluorescencyjne;

3.       integracja danych, analiza statystyczna oraz analiza i opis wyników badań;

4.       projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów, pomoc w eksperymentach in vivo/ex vivo na małych zwierzętach laboratoryjnych (szczury, myszy);

5.       przygotowywanie raportów okresowych;

6.       przygotowywanie publikacji naukowych, prezentujących wyniki badań;

7.       aktywny udział w konferencjach międzynarodowych;

8.       aktywna współpraca ze wszystkimi zespołami JCET

9.       dbanie o powierzony sprzęt laboratoryjny.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET) UJ, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14, lub prześle na adres recruitment@jcet.eu następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.       odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

5.       informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6.       wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7.       recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

8.       formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9.       opinię  kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy  naukowej  oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

10.    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11.    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13.    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  14.11.2022 .

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28.11.2022 .

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 12.12.2022 .

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

  https://cso.uj.edu.pl/konkursy                                                                                                                          

 

Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof dr hab. Stefan Chłopicki

 Dyrektor JCET

Załączniki