ADIUNKT

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o Ziemi i środowisku

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Geografii i Geologii UJ w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku w zakresie teorii i technologii informacji geograficznej (teledetekcji i modelowania przestrzennego)

 

Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (konkurs Opus 15) pt. „Trajektorie, przyczyny i skutki zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w Europie Środkowej (TRACE)”.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z §165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy (w postaci publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach indeksowanych na liście CORE w latach 2014-2021);

3) biorą czynny udział w życiu naukowym (przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach).

Ponadto, z uwagi na stanowisko typu post-doc w związku z regulacjami Narodowego Centrum Nauki, kandydaci podlegają dodatkowym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) rozpoczynają karierę naukową i uzyskali stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia projekcie; do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym powodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej; w przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko; kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej;

2) w okresie pobierania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w ramach projektu pt. „Trajektorie, przyczyny i skutki zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w Europie Środkowej (TRACE)”, kandydat(ka) nie będzie pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy;

3) w okresie pobierania wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w ramach pt. „Trajektorie, przyczyny i skutki zmian pokrycia terenu i użytkowania ziemi w Europie Środkowej (TRACE)” kandydat(ka) nie będzie pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;

4) kierownik projektu nie był promotorem /promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim kandydata(ki).

 

Dodatkowo kandydat(ka) powinien(a) spełniać następujące kryteria:

1) posiadać (udokumentowaną publikacjami naukowymi) umiejętność stosowania zaawansowanych metod obliczeniowych w pracy badawczej,

2) posiadać doświadczenie w pracy projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu,

3) posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

4) wykazać udział w aktywnym życiu naukowym m.in. poprzez udział w międzynarodowych konferencjach naukowych,

5) posiadać umiejętność współpracy z innymi członkami grupy badawczej,

6) posiadać znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na monika.kolakowska-kowalska@uj.edu.pl