Adiunkt

Małopolska Centre of Biotechnology
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

Szczegółowe wymagania:
1) tytuł doktora w dziedzinie informatyki, lub biologii, bioinformatyki, automatyki, fizyki, matematyki lub pokrewnej,
2) doskonała znajomość języka angielskiego,
3) doświadczenie w analizie danych metagenomicznych, eksploracji dużych zbiorów danych lub doświadczenie w technikach
uczenia maszynowego,
4) doświadczenie w przynajmniej jednym języku programowania (zwłaszcza Python),
5) umiejętność współpracy,
6) chęć pracy interdyscyplinarnej,
7) zrozumienie znaczenia komunikacji i interakcji z innymi
członkami grupy, współpracownikami i pracownikami Centrum.
Więcej informacji o projekcie Rozszerzona charakteryzacja mikrobiomu z wykorzystaniem synergii wewnętrznych społeczności mikrobiomowej dla lepszego zrozumienia Ekspozomu znajduje się na stronie:
https://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2020-06-15vpaw/streszczenia/491777-pl.pdf

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w sekretariacie Małopolskiego Centrum Biotechnologii, Kraków, ul. Gronostajowa 7A, pok. 3/12 lub elektronicznie w formacie .pdf (maksymalny rozmiar pliku: 50 MB) drogą mailową na adres pawel.labaj@uj.edu.pl (w tytule maila proszę zamieścić informację “SONATA BIS Research Associate” oraz imię i nazwisko):

 1. podanie,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,
 5. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
 6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
 7. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych,
 8. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
 9. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 10. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach kandydata do pracy naukowej oraz dydaktycznej – z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
 11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
 13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
 14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 29.08.2022.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.09.2022.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 14.10.2022.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pawel.labaj@uj.edu.pl