Adiunkt

MAŁOPOLSKIE CENTRUM BIOTECHNOLOGII
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ADIUNKTA

 
 
Grupa pracowników
badawcza
Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy)
Małopolskie Centrum Biotechnologii
Dziedzina
nauki ścisłe i przyrodnicze
Dyscyplina
nauki biologiczne
Zakres
Biologia molekularna roślin
Liczba etatów
1
Rodzaj zatrudnienia
Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy
Pełny etat
Planowany okres zatrudnienia
24 miesiące
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy
II kwartał 2023
Wynagrodzenie
wg Regulaminu wynagradzania UJ
Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.
Dodatkowe wymagania
i oczekiwania
1. Tytuł doktora w dziedzinie biologii molekularnej, biologii roślin lub równorzędny.

2. Duże doświadczenie w jednej z poniższych tematyk badawczych:

– analizie czynników transkrypcyjnych,

– interakcji roślina-owad

– rozwój liścia

3. Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie.

4. Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów.

5. Idealny kandydat powinien posiadać odpowiedni dorobek naukowy (publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, IF, liczba cytowań)

6. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych na danym stanowisku mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony, zgodnie z zasadami opisanymi w katalogu kosztów w projektach badawczych finansowanych przez NCN.

Na powyższym stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.
Tytuł Programu /Projektu

 
Projekt Opus 19, pt.: Mechanizm regulujący ekspresję genów związanych z systemem obronnym opartym o ciałka retikularne w mechanizmie bomby gorczycowej występującym w roślinach z rodziny Kapustowatych. PSP nr: K/PBO/000822
Opis Programu /Projektu

Grupa Biologii Molekularnej Roślin (pod kierownictwem Kenji Yamada) prowadzi badania naukowe związane z analizą roślinnych systemów oraz struktur wewnątrzkomórkowych, takich jak retikulum endoplazmatyczne, wakuole oraz peroksysomy. Wybrany kandydat dołączą do projektu Opus 19. Celem projektu jest szczegółowe zrozumienie molekularnych mechanizmów obronnych występujących u roślin.
Zakres obowiązków /Opis zadań

wg Regulaminu Pracy UJ  – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań i obowiązków nauczyciela akademickiego

Główne zadania przewidziane w ramach stanowiska to:

1.    analiza transkrypcyjnej regulacji wytwarzania ciałek ER, w ramach mechanizmu obronnego opartego na systemie glukozynolanowo-mirozynazowym,

2.    analiza systemu obrony roślin z opracowaniem mechanizmu występującego w interakcji owada-roślina,

3.    identyfikacja nowych genów regulujących system obronny glukozynolanowo-mirozynazowym,

4.    analiza biologicznych oraz fizjologicznych cech komórek, nowo zbadanych czynników regulujących system obronny oparty na systemie glukozynolanowo-mirozynazowym,

5.    współpraca z innymi członkami zespołu.
Oferujemy
·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,

·         współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

·         wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

·         dostęp do infrastruktury badawczej,

·         benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,

·         dodatkowe świadczenia socjalne.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
1.     CV,

2.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.     kopia dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,

4.     informację o dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,

5.     oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6.     oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.     oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie:

https://cso.uj.edu.pl/konkursy
Dodatkowe dokumenty aplikacyjne
wykaz publikacji
Przebieg postępowania konkursowego
Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej, podczas której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
Forma składania zgłoszeń
pocztą elektroniczną na adres job.mcb@uj.edu.pl , tytuł: Opus19_KY_ Post-doc
Termin składania zgłoszeń
31.05.2023
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu
21.06.2023
Sposób informowania o wynikach konkursu
Pocztą elektroniczną
Pytania
Dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail: job.mcb@uj.edu.pl
 

Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi
w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

 

 

 

Z upoważnienia

Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii

Dr Danuta Earnshaw Mossakowska, prof. UJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2.       Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu
w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4.         Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.

5.         Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

6.         Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.

7.         Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: job.mcb@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Gronostajowa 7a, 30-387  Kraków Małopolskie Centrum Biotechnologii UJ lub wycofać osobiście stawiając się w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ ul. Gronostajowa 7a, 30-387 Kraków

8.         Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

9.         Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Załączniki