Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w  Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w zakresie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik badań społecznych, w tym badań z zakresu socjologii ruchów społecznych oraz studiów nad rdzenną ludnością.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)     posiadają co najmniej stopnia doktora,

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)     posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

1)     co najmniej stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne,

2)     odpowiedni dorobek naukowy, w tym co najmniej opublikowana jedna monografia,

3)     biegła znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

4)     doświadczenie w pracy badawczej.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl