Adiunkt (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,  w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,  w dziedzinie nauk humanistycznych, w zakresie badań nad ukraińską kulturą ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: piśmiennicze dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza, ukraińska myśl filozoficzna do XVIII w.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)     posiadają co najmniej stopnia doktora,

2)     posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)     biorą czynny udział w życiu naukowym,

4)     posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

    Dodatkowe oczekiwania:

1)     co najmniej stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa lub nauk o kulturze i religii,

2)     odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych , w tym co najmniej jedna autorska monografia,

3)     czynny udział w konferencjach naukowych w zakresie badań nad ukraińską kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: piśmiennicze dziedzictwo polsko-ukraińskiego pogranicza, ukraińska myśl filozoficzna do XVIII w.

4)     doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i ukraińskim, dotyczących dziedzictwa kulturowego na polsko-ukraińskim pograniczu, mniejszości narodowych i etnicznych, ukraińskiej myśli filozoficzno-religijnej,

5)     doświadczenie we współpracy z organizacjami z otoczenia społecznego lub instytucjami naukowymi w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko- ukraińskim i/lub na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej,

6)     udokumentowana biegła znajomość języka ukraińskiego (cudzoziemcy także języka polskiego) potwierdzona certyfikatami (C1) lub prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na beata.kaczmarczyk@uj.edu.pl