Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat

Grupa pracowników – badawczo – dydaktyczna
Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy)-  Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej | Instytut Psychologii Stosowanej, Zakład Neurokognitywistyki i Neuroergonomii
Dziedzina – Nauki społeczne
Dyscyplina – Psychologia
Zakres –  Neuropsychologia
Rodzaj zatrudnienia – Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy – Pełny etat
Planowany okres zatrudnienia –  2 lata
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – 3 kwartał 2023 r.

Kryteria kwalifikacyjne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi
określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu
UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
• posiadają co najmniej stopień doktora;
• posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
• biorą czynny udział w życiu naukowym;
• posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Dodatkowe wymaganiai oczekiwania
• Stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii
• Doświadczenie w badaniach realizowanych z zastosowaniem
fMRI.
• Umiejętności analizy danych fMRI z zastosowaniem GLM,
ICA oraz metod nieliniowych.
• Udokumentowany publikacjami dorobek z zakresu badań nad
pamięcią roboczą realizowanych z zastosowaniem fMRI.
• Udokumentowana publikacjami współpraca
interdyscyplinarna i międzynarodowa.
• Udział w projektach badawczych – lista projektów, stanowisko
zajmowane w projekcie.
• Lista publikacji w czasopismach z listy JCR z wyodrębnieniem
publikacji, które ukazały się po uzyskaniu stopnia doktora.
• Biegła znajomość języka angielskiego potwierdzona
certyfikatem lub innymi osiągnięciami.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne

1. CV,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3. kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli
Kandydat /Kandydatka posiada,
4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,
5. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym
miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
6. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce,
7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących
zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji
UJ.
Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego
(nr 2) można pobrać na stronie:
https://cso.uj.edu.pl/konkursy
Dodatkowe dokumenty aplikacyjne • Wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
• Wykaz konferencji, w których kandydat/ka brał(a) czynny
udział
• Informacja o udziale w projektach badawczych (wraz z
zakresem wykonywanych obowiązków)
• Wykaz realizowanych zajęć dydaktycznych (ewentualnie z
uwzględnieniem wyników ankiet studenckich)
• Certyfikat potwierdzający znajomość języka, jeśli Kandydat
posiada

 

Forma składania zgłoszeń:

  • pocztą elektroniczną na adres iga.kardas@uj.edu.pl , tytuł Konkurs:
    IPS 817.1101.7.2023
  • przesyłką pocztową na adres Dziekanat WZiKS Iga Kardas ul. prof.
    St. Łojasiewicza 4 30-348 Kraków
    z adnotacją: Konkurs IPS 817.1101.7.2023

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iga.kardas@uj.edu.pl