Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Poszukiwany jest kandydat/kandydatka na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora, do pracy badawczej i dydaktycznej w Pracowni Fizjologii i Toksykologii Rozrodu. Badania naukowe Pracowni obejmują zagadnienia związane z toksykologią rozrodu, biologią rozrodu oraz nowotworami żeńskiego układu rozrodczego. W ramach badań przeprowadzane są analizy wpływu związków hormonalnie czynnych na procesy zachodzące w komórkach prawidłowych oraz nowotworowych jajnika. Ponadto podejmowane są badania dotyczące molekularnych mechanizmów regulujących progresję nowotworów jajnika. Badania te realizowane są przy pomocy technik analizy proliferacji, sekrecji, metabolizmu oraz ekspresji poszczególnych genów i białek w warunkach in vitro. Nowo zatrudniona osoba realizować będzie następujące zajęcia dydaktyczne: z hodowli tkanek, fizjologii zwierząt, a także wybrane tematy w ramach kursów: techniki i metody stosowane w naukach biologicznych oraz fizjologiczne techniki badań.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Kierownik Zakładu dr hab. Anna Ptak prof. UJ (anna.ptak@uj.edu.pl).

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 163 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

 

a)      posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych;

b)      wysoka ocena pracy doktorskiej;

c)      pozytywna opinia dotychczasowego przełożonego lub opiekun naukowego zawierająca ocenę:

– predyspozycji do pracy nauczyciela akademickiego;

– doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie biologii rozrodu, endokrynologii, technik laboratoryjnych oraz fizjologii zwierząt na poziomie akademickim, w języku polskim;

– kwalifikacji i predyspozycji kandydata do zespołowej pracy badawczej i dalszego rozwoju naukowego;

d)      odpowiedni dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports w zakresie toksykologii rozrodu, szczególnie wpływu związków środowiskowych na funkcje jajnika;

e)      doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych stosowanych w biologii rozrodu, w szczególności: hodowli in vitro komórek jajnika prawidłowych oraz nowotworowych, testów badających żywotność, apoptozę oraz metabolizm komórek, testów analizujących poziomy sekrecji czynników białkowych oraz steroidowych, analizy ekspresji genów (RT- qPCR), wyciszanie ekspresji genów (siRNA), analizy ekspresji białek (Western Blot);

f)       udokumentowane staże naukowe w jednostkach naukowych;

g)      biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie;

h)      czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach oraz aktywny udział w stowarzyszeniach naukowych.

Spełnienie powyższych kryteriów powinno być potwierdzone przedłożeniem odpowiednich dokumentów.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.biologii@uj.edu.pl