Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Biologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • nauki biologiczne

Opis stanowiska

Poszukiwany jest kandydat/kandydatka na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora, do pracy badawczej i dydaktycznej w Pracowni Fizjologii i Toksykologii Rozrodu. Badania naukowe Pracowni obejmują zagadnienia związane z hormonalną regulacją funkcji osi podwzgórze-przysadka-jajnik, endokrynologią rozrodu samic. Badania te realizowane są z wykorzystaniem hodowli in vitro komórek jajnika oraz szeregu technik molekularnych takich jak real-time PCR, Western blot, ELISA, testy badające proliferację i apoptozę komórek, wyciszanie ekspresji genów. Zatrudniona osoba realizować będzie następujące zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: „Hodowle tkanek – zastosowanie w badaniach naukowych”, „Endokrynologia porównawcza rozrodu kręgowców”, „Fizjologia zwierząt”, a także wybrane tematy w ramach kursu „Techniki i metody stosowane w naukach biologicznych” i „Fizjologiczne techniki badań”.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Kierownik Pracowni dr hab. Anna Ptak, prof. UJ (anna.ptak@uj.edu.pl).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 165 Statutu UJ spełniające następujące wymogi kwalifikacyjne:

a)         posiadanie stopnia naukowego doktora nauk biologicznych;

b)         wysoka ocena pracy doktorskiej;

c) pozytywna opinia dotychczasowego przełożonego lub opiekuna naukowego zawierająca ocenę:

– predyspozycji do pracy nauczyciela akademickiego;

– doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie biologii rozrodu, endokrynologii, technik laboratoryjnych oraz fizjologii zwierząt  na poziomie akademickim, w języku polskim;

– kwalifikacji i predyspozycji kandydata do zespołowej pracy badawczej i dalszego rozwoju naukowego;

d)        odpowiedni dorobek naukowy, w tym publikacje czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reports w zakresie biologii rozrodu samic, szczególnie regulacji hormonalnej funkcji jajnika;

e)         doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem nowoczesnych technik molekularnych stosowanych w biologii rozrodu, w szczególności hodowli in vitro komórek jajnika z wykorzystaniem modelu świni, dojrzewanie oocytów in vitro, hodowle in vitro linii komórkowych, testów badających proliferację i apoptozę komórek, wyciszanie ekspresji genów in vitro (siRNA), technik immunohistochemicznych, analizy ekspresji genów (Real-time PCR), Western blot, ELISA;

f)         doświadczenie w uzyskiwaniu materiału od zwierząt gospodarskich;

g)         umiejętność wyprowadzania hodowli pierwotnych komórek jajnika;

h)         udokumentowane staże naukowe w zagranicznych jednostkach naukowych;

i)          udokumentowana współpraca naukowa z jednostkami w Polsce i za granicą;

j)          biegła znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i piśmie;

k)         czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach i sympozjach oraz aktywny udział w stowarzyszeniach naukowych.

Spełnienie powyższych kryteriów powinno być potwierdzone przedłożeniem odpowiednich dokumentów.

Załączniki