Adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji

Instytut Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko adiunkta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji
Instytutu Ekonomii
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauk o zarządzaniu i jakości.
Od kandydata/kandydatki wymaga się:
 co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami w szkolnictwie wyższym, związanych z tematyką przedsiębiorczości i innowacji i/lub transformacji cyfrowej w biznesie,
 doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji projektów krajowych i międzynarodowych,
 dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć,
 w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK,
 w przypadku zatrudnienia, złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:
 osobiście w Biurze Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 012 A lub
 elektronicznie na adres e-mail: matysikk@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości i Innowacji”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat/kandydatka zakwalifikowany/-a na stanowisko adiunkta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 30 czerwca 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2023 roku.
Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2023 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Przebieg procesu wyboru:
 Ocena formalna złożonych wniosków.
 Wyłonienie kandydatów/kandydatek spełniających wymogi formalne opisane w ogłoszeniu o konkursie, zaproszenie do drugiego etapu – rozmowy z komisją konkursową.
 Decyzja komisji konkursowej o rekomendowaniu kandydata/kandydatki. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnia wymogów do zatrudnienia na danym stanowisku komisja występuje do Rektora z wnioskiem o zamknięcie konkursu.
 Ostateczną decyzję ws. zatrudnienia rekomendowanego kandydata/kandydatki podejmuje Rektor.
 Ogłoszenie wyników konkursu w BIP Uczelni oraz w BIP Ministra.

Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegóły ogłoszenia – w załączonym pliku.

Załączniki