Adiunkt badawczy

Wydział Biologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biologii w zakresie globalnych zmian środowiska (Global Environmental Change)

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)      posiadają co najmniej stopień doktora,

2)      posiadają odpowiedni dorobek naukowy,

3)      biorą czynny udział w życiu naukowym,

Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne:

4)      znaczący dorobek naukowy o zasięgu międzynarodowym z zakresu globalnych zmian środowiska (GEC),

dot.:

– modelowania wpływu GEC na ekosystemy oraz opracowanie strategii pozwalających na minimalizację

negatywnych skutków GEC i adaptacji do nich,

– utraty różnorodności biologicznej,

– badania zmian środowiskowych w ekosystemach leśnych i sposobów ich łagodzenia,

– przemian regionów polarnych oraz sposobów łagodzenia tych zmian,

– zarządzania zasobami naturalnymi i rolnymi oraz ich zrównoważonego wykorzystania,

– społecznych, ekonomicznych i politycznych konsekwencji GEC.

5)      pobyt na długoterminowych stażach badawczych lub zatrudnienie w zagranicznych ośrodkach

badawczych o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji,

6)      referencje dwóch naukowców z rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej dorobkiem z zakresu GEC, którzy będą mogli dostarczyć opinie o kandydacie,

7)      dodatkowo posiadanie umiejętności pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe,

poświadczonej funkcją kierownika projektów badawczych oraz doświadczenie w pracy dydaktycznej
 w wyższej uczelni.

Do obowiązków pracownika będzie należało:

– utworzenie i rozwój własnej grupy badawczej,
– aktywne poszukiwanie funduszy na finansowanie badań ze środków zewnętrznych, zwłaszcza międzynarodowych,
– opracowanie strategii adaptacyjnej i mitygacyjnej do zachodzących zmian GEC,
– nawiązanie kontaktów ze środowiskiem społeczno-gospodarczym w celu jej popularyzacji i wdrażania.
 

Oferujemy:

– atrakcyjne wynagrodzenie,
– umowę o pracę na czas określony wynoszący 36 miesięcy,
– środki finansowe w wysokości 2 000 euro na adaptację i organizację miejsca pracy, przygotowanie zaplecza badawczego oraz finansowanie grupy badawczej.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu  winni złożyć w dziekanacie Wydziału Biologii UJ, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7 lub przesłać na adres e-mailowy: wydzial.biologii@uj.edu.pl, następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.       odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

5.  informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

6. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

7. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

8. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

9. opinię kierownika  zakładu  lub  opiekuna  naukowego  o  predyspozycjach  i  kwalifikacjach  kandydata  do  pracy  naukowej;

10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 

Termin rozpoczęcia konkursu:  16 czerwca 2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 16 lipca 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 21 września 2021 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Jednym z etapów konkursu będzie przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej prowadzonej w języku angielskim,
 w formie zdalnej.

Przy wyborze kandydatów Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca 

i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.biologii@uj.edu.pl