ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNA)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta  w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w zakresie humanistyki cyfrowej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)  posiadają co najmniej stopień doktora,

2) posiadają dorobek naukowy w postaci publikacji książkowych, artykułów w renomowanych czasopismach i pracach zbiorowych oraz wystąpień na międzynarodowych konferencjach w zakresie humanistyki cyfrowej,

3) biorą czynny udział w życiu naukowym,

4) posiadają doświadczenie w pracy dydaktycznej. 

Dodatkowo:

  • osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

  • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej na pograniczu informatyki, zarządzania informacją, biblioznawstwa i bibliometryki, edytorstwa, badań archiwalnych i/lub medioznawstwa, posiadać wstępne doświadczenia w zakresie technologii cyfrowych (XML, XQuery, XSLT),
  • posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
  • posiadać doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
  • potrafić aktywnie współpracować z innymi członkami grupy badawczej,
  • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki i/lub innowacyjnej edukacji,
  • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.