ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Geografii i Geologii w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna w zakresie zmian przestrzennych w sferze gospodarczej i społecznej i ich uwarunkowań, kreowania nowych ośrodków wzrostu, odporności układów przestrzennych na zdarzenia ekstremalne, idei zrównoważonego rozwoju i konsumpcji

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają co najmniej stopień doktora, 

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy, 

3) biorą czynny udział w życiu naukowym. 

Idealny/a kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria: 

1. jest naukowcem posiadającym stopień naukowy doktora w jednej z dyscyplin akademickich, współpracujących z POB (https://futuresoc.id.uj.edu.pl/o-nas), 

2. posiada doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi, 

3. posiada dorobek naukowy w postaci publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach związany z tematyką ogłoszenia (w szczególności jest głównym autor(ką) w czasopismach umieszczonych w jednej z międzynarodowych baz: Scopus, Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, jest autorem(ką) recenzowanej monografii naukowej z listy z II/I poziomu polskiego wykazu wydawnictw (https://listymnisw.pl/full.php), lub publikacji w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej indeksowanych w bazie Web of Science Core Collection lub Scopus), 

4. posiada doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych uzyskanych na drodze konkursu (np. jest/był kierownikiem projektu, głównym wykonawcą lub współwykonawcą przynajmniej jednego zakończonego grantu badawczego, pozyskanego ze źródeł zewnętrznych), 

5. podejmuje się współpracy z innymi członkami grupy badawczej, 

6. posiada doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji, 

7. posiada doświadczenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, 

8. posiada biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wgig@uj.edu.pl