ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITYCZNYCH
Uniwersytet Jagielloński
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: nauki o polityce i administracji

Konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na dwa stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, w zakresie tematycznym wpisującym się w domeny i tematy badawcze Strategii Priorytetowego Obszaru Badawczego Anthropocene (Zmiany klimatu – ich uwarunkowania i konsekwencje; Ruchy migracyjne w dobie zmian globalnych; Globalizacja i europeizacja; Pandemie; Kryzysy polityczne, społeczne, migracyjne, konflikty zbrojne).

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 1. posiadają co najmniej stopień doktora,
 2. biorą czynny udział w życiu naukowym,
 3. posiadają odpowiedni dorobek naukowy. 

Dodatkowe oczekiwania:

 1. doświadczenie we współpracy międzynarodowej, potwierdzone realizacją projektów badawczych oraz realizacją staży zagranicznych,
 2. dorobek naukowy uwzględniający publikacje o zasięgu międzynarodowym,
 3. doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej (pełnienie funkcji kierownika projektu, głównego wykonawcy lub współwykonawcy), w szczególności w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych i o charakterze międzynarodowym,
 4. udokumentowana biegła znajomość języka angielskiego,
 5. doświadczenie w popularyzacji nauki i innowacyjnej edukacji,
 6. stworzenie w trakcie zatrudnienia interdyscyplinarnego zespołu badawczego,
 7. złożenie w trakcie zatrudnienia minimum dwóch publikacji do wysoko punktowanych międzynarodowych czasopism z listy MNiSW z współczynnikiem wpływu impact factor,
 8. przygotowanie w trakcie zatrudnienia wniosku projektowego o międzynarodowy grant badawczy, finansowany ze źródeł zewnętrznych. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wsmip.iduj@uj.edu.pl