ADIUNKT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Informacja o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii                                                     

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii w dyscyplinie nauki biologiczne

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora;

2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy;

3) biorą czynny udział w życiu naukowym;

4) poświadczone współautorstwem publikacji badawczych:

a. doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (myszy) lub gotowość rozpoczęcia pracy ze zwierzętami,

b. znajomość technik biologii molekularnej, szczególnie pożądane jest doświadczenie w sekwencjonowaniu RNA, CHIPseq lub podobnych technikach,

c. umiejętność analizy danych, doświadczenie w przeprowadzaniu analiz bioinformatycznych lub chęć nauki przeprowadzania takich analiz,

d. dodatkowym atutem będzie doświadczenie w cytometrii przepływowej oraz umiejętność sortowania komórek,

5) doświadczenie w pracy w projektach badawczych,

6) biegła znajomość j. angielskiego,

7) umiejętność samodzielnego planowania eksperymentów, ich przeprowadzania oraz dokumentacji,

8) umiejętność pracy w zespole,
9) zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych mogą być zatrudnione jedynie osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy. Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest bardziej korzystny.

Na stanowisku nie mogą być zatrudnione osoby, które uzyskały stopień doktora w podmiocie, w którym jest planowana realizacja projektu.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na agata.szade@uj.edu.pl