Adiunkt (oferta 2023-248)

Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: wg Regulaminu wynagradzania UJ oraz zgodnie z projektem MAESTRO 13 finansowanym przez NCN
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie promuje współpracę i dba o dobrą atmosferę opartą na wzajemnym zaufaniu. Realizuje strategię wynikającą z The Human Resources Strategy for Researchers tworząc stabilne warunki zatrudnienia i rozwój kariery naukowej, czego efektem jest przyznanie przez Komisję Europejską wyróżnienia HR Excellence in Research

 

                                                                                    INFORMACJA O KONKURSIE 2023-248

 

Kraków, dnia 26.04.2023
Dyrektor Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki
Adres  
ul. Bobrzyńskiego 14

30-348 Kraków

Tel. / fax.: +48126645464/+48122974615
 

                                                                                                                REKTOR

                                                                                          Uniwersytetu Jagiellońskiego

                                                                                         ogłasza konkurs na stanowisko

                                                                                                           ADIUNKTA

 
 
Grupa pracowników – badawcza
Jednostka UJ (miejsce wykonywania pracy) – Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET)
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Dyscyplina – nauki medyczne
Zakres – Farmakologia doświadczalna
Liczba etatów – 1
Rodzaj zatrudnienia – Umowa o pracę
Wymiar czasu pracy – 1 etat
Planowany okres zatrudnienia  – 2 lata
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy – II kwartał 2023
Wynagrodzenie – wg Regulaminu wynagradzania UJ oraz zgodnie z projektem MAESTRO 13 finansowanym przez NCN

Kryteria kwalifikacyjne
Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

posiadają co najmniej stopień doktora;
posiadają odpowiedni dorobek naukowy;
biorą czynny udział w życiu naukowym.

Dodatkowe wymagania i oczekiwania
Spełniają wymagania Narodowego Centrum Nauki

oraz

wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

posiadają wiedzę i doświadczenie w optymalizacji metod przygotowania próbek biologicznych do analizy LC/MS;
posiadają doświadczenie w analizach metabolomicznych lub proteomicznych;
znajomość metodologii LC/MS, LC/HRMS, doświadczenie w rozwijaniu problemów analitycznych;
doświadczenie w:
 – prowadzeniu badań analitycznych,

 – bioinformatycznej analizie wyników,

 – prowadzeniu badań w modelach zwierzęcych chorób,

 – interdyscyplinarnych badaniach analitycznych patogenezy chorób (modele zwierzęce lub ludzkie),

czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych;
dorobek naukowy w postaci publikacji, szkoleń, udziału w projektach badawczych;
biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
doświadczenie i zamiłowanie do pracy naukowej.

Tytuł Programu /Projektu – MAESTRO 13

’Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”)’

http://jcet.eu/new/2022/02/25/maestro-13-dla-prof-stefana-chlopickiego/

 
Opis Projektu
     Starzenie się organizmu jest ważnym czynnikiem ryzyka wielu chorób, w tym chorób układu krążenia. Starzejącemu się organizmowi towarzyszy przewlekły stan zapalny o niskiej intensywności, który nazwany ostatnio (inflamm-ageing), a prowadzi do przyśpieszonego rozwoju dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych. Te dwa fenotypowe wyznaczniki starczego stanu zapalnego; dysfunkcja śródbłonka i sztywność naczyń krwionośnych, oceniane w warunkach klinicznych, mają wartość prognostyczną w chorobach układu krążenia, a poprawa czynności śródbłonka i zmniejszenie sztywności naczyń krwionośnych ma skutki terapeutyczne. Nie poznane są jednak mechanizmy starczego stanu zapalnego (inflamm-ageing).

W przedstawionym projekcie, zamierzamy scharakteryzować metaboliczne wyznaczniki starczego stanu zapalnego w modelach mysich, a w szczególności zbadać mechanizmy i znaczenie przeprogramowania metabolicznego w rozwoju zależnej od wieku dysfunkcji śródbłonka w dużych naczyniach krwionośnych oraz w mikrokrążeniu wieńcowym, jak również w rozwoju sztywności naczyń krwionośnych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i wykorzystuje nowoczesne i unikatowe metodologie badawcze, takie jak np. obrazowanie magnetyczno-rezonansowe (MRI) do badania czynności śródbłonka in vivo u myszy, urządzenia mikroprzepływowe do scharakteryzowania  pierwotnych komórek śródbłonka wyizolowanych od myszy in vitro, oraz metody metabolomiki celowanej i niecelowanej do badania szlaków metabolicznych dysfunkcyjnego śródbłonka i naczyń krwionośnych ex vivo.

Ponieważ, dysfunkcja śródbłonka i sztywność naczyń krwionośnych stanowią najważniejsze czynnościowe wyznaczniki starzejącego się układu krążenia prowadzącego do chorób układu krążenia, poznanie nowych metabolicznych mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój starczego stanu zapalnego może przynieść nowe perspektywy terapeutyczne.

 

Zakres obowiązków /Opis zadań

wg Regulaminu Pracy UJ  – Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Wzory zakresu zadań
i obowiązków nauczyciela akademickiego, oraz:

1.   udział w realizacji projektu Maestro 13 „Przeprogramowanie metaboliczne w dysfunkcji śródbłonka i sztywności naczyń krwionośnych zależnych od wieku; nowy mechanizm starczego stanu zapalnego („inflamm-ageing”) finansowany przez Narodowe Centrum Nauki;

2.   głównym zadaniem będzie prowadzenie badań analitycznych i udział w badaniach doświadczalnych in vivo i ex vivo,

3.   przeprowadzenie wszechstronnej analizy bioinformatycznej danych analitycznych i niecelowanych analiz metabolomicznych przy użyciu różnych dostępnych programów i narzędzi bioinformatycznych;

5.   projektowanie, przygotowywanie i przeprowadzanie eksperymentów w ramach projektu;

6.   integracja danych, analiza statystyczna oraz analiza i opis wyników badań;

7.   przygotowywanie raportów okresowych, publikacji naukowych, prezentujących wyniki badań;

8.   aktywny udział w konferencjach międzynarodowych;

9.   aktywna współpraca z zespołem JCET;

10.  dbanie o powierzony sprzęt laboratoryjny.

Oferujemy
·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w uznanej uczelni,

·         współpracę z interdyscyplinarnym środowiskiem naukowym reprezentowanym przez uznanych naukowców,

·         wsparcie naukowe i możliwość podnoszenia kwalifikacji oraz rozwoju zawodowego,

·         dostęp do infrastruktury badawczej,

·         benefity w postaci m.in. Karty Multisport, zajęć sportowych, możliwość skorzystania z pakietów medycznych, ubezpieczenia grupowego,

·         dodatkowe świadczenia socjalne.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne
1.     CV,

2.     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3.     kopia dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli Kandydat /Kandydatka posiada,

4.     informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym
i organizacyjnym Kandydata /Kandydatki,

5.     oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

6.     oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

7.     oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ.

 

Druki oświadczeń (nr 5-7) oraz wzór kwestionariusza osobowego (nr 2) można pobrać na stronie: https://cso.uj.edu.pl/konkursy

Dodatkowe dokumenty aplikacyjne
·           wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

·           opinia  o predyspozycjach i/lub kwalifikacjach  Kandydata/ Kandydatki do pracy naukowej (referencje)
Przebieg postępowania konkursowego

Pierwszym etapem postępowania konkursowego jest weryfikacja formalna złożonych dokumentów. Oferty, które przejdą pozytywnie weryfikację formalną podlegają ocenie merytorycznej podczas, której może zostać przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna (bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej), po uprzednim uzgodnieniu terminu z Kandydatem /Kandydatką.

Od negatywnej oceny Komisji konkursowej, Kandydatowi /Kandydatce przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji.
Forma składania zgłoszeń
pocztą elektroniczną na adres recruitment@jcet.eu,
tytuł konkurs 2023-248

lub przesyłką pocztową na adres:
(JCET) UJ, 30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 14
z adnotacją: konkurs 2023-248
Termin składania zgłoszeń – 28.05.2023
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 28.06.2023
Sposób informowania o wynikach konkursu – Pocztą elektroniczną
Dodatkowe pytania należy kierować na adres e-mail recruitment@jcet.eu
 

Przy wyborze Kandydatów /Kandydatek Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi
w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

                                                                                                                                      Z upoważnienia

                                                                                                                      Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

                                                                                                                            Prof. dr hab. Stefan Chłopicki

                                                                                                                                     Dyrektor JCET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

                                                                                             dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.

2.       Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.

3.       Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu
w ramach wykonania  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;
przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania  danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
4.         Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  jest dobrowolne.

5.         Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
z Panią/Panem umowy  po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

6.       Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.

7.       Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: recruitment@jcet.eu lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków ,

lub wycofać osobiście stawiając się w JCET, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

9.       Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania,        że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na recruitment@jcet.eu